Diane on The Kim Iversen Show

Diane on The Kim Iversen Show

Diane on The Kim Iversen Show (Diane segment begins at 43:00)